Pravidla propagační soutěže Plzeňský Prazdroj, a. s.

 • Pravidla soutěže

  1.1.

  Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla (dále jen „pravidla“) soutěže Soutěž o dve vstupenky na festival Colours of Ostrava 13.-16.7.2022 (dále jen „soutěž“).

  1.2.

  Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 45357366, DIČ CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 227.

  1.3.

  Organizátor soutěže, spolu-organizátor, realizátor soutěže a spolupracující agentury: Triad, s. r. o., se sídlem v Bratislavě, IČ: 35931141, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 35700/B. (dále jen „organizátor“)

 • Termín a místo konání soutěže

  2.1.

  Soutěž probíhá v termínu od 10. 06.2022 do 06.07.2022 prostřednictvím chatbota na sociální síti Facebook na Facebook stránce EYA drink. (dále jen „místo konání soutěže“).

 • Účast v soutěži

  3.1.

  Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která splní podmínky uvedené v těchto pravidlech.

  3.2.

  Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže pouze jednou.

  3.3.

  Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na Facebook stránce EYA drink(dále pouze „soutěžní stránka“) vyplní odpovědi na otázky v rámci chatbota (dále jen "chatbot") prostřednictvím svého osobního profilu, čímž vykoná svou registraci řádným a úplným způsobem a zapojí se tak do soutěže. Odkaz v podobě QR kódu (URL) na chatbota najdou uživatelé na zadní časti plechovky produktu EYA – energie, EYA – vitalita a EYA – relax.

  3.4.

  Obsah komentáře, fotografie, či videa vkládané soutěžícím do chatbota nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Nebude-li správa, příspěvek nebo fotografie soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.

  3.5.

  Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 • Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce

  4.1.

  4.1 V soutěži bude odměněn 1 soutěžící.

  4.2.

  Výhrou v soutěži jsou dve vstupenky na festival Colours of Ostrava 13.-16.7.2022.

  4.3.

  Výherci se stávají účastníci soutěže, kteří byli řádně vylosování ze všech právoplatně zapojených účastníků

  4.4.

  Výherce soutěže vybírá organizátor soutěže. Losování se uskuteční 06. 07. 2022.

  4.5.

  Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 • Předání výher výhercům

  5.1.

  Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím mailové adresy, kterou vyplnil v chatbotu do 24 hodin po skončení soutěže a vyzve ho k zaslání kontaktních údajů, které jsou nezbytné pro předání výhry. Kontaktní údaje (nejsou, nebudou zveřejněné): jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

  5.2.

  Výše uvedené údaje musí výherce zaslat nejpozději do do 48 hodín ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem.

  5.3.

  Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

  5.4.

  Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.

  5.5.

  Výhry budou předány výhercům nejpozději do 3 dní od doručení kontaktních údajů výherců Organizátorovi soutěže.

  5.6.

  Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.

 • Další ustanovení

  6.1.

  Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

  6.2.

  Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

  6.3.

  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto pravidel.

  6.4.

  Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

  6.5.

  Soutěžící odpovídá za to, že zapojením se do soutěže na sociální síti Facebook, nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

  6.6.

  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným účelům.

  6.7.

  Organizátor prohlašuje, že společnost Instagram je plně osvobozena od jakýchkoliv závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook.

  6.8.

  Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na stránce www.eyadrink.cz. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

 • Souhlas se zpracováním údajů

  7.1.

  Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.

  7.2.

  Registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Plzeňský Prazdroj a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 45357366, DIČ CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 227, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce a organizátor soutěže Triad, s. r. o., se sídlem v Bratislavě, IČ: 35931141, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 35700/B, pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů.

  7.3.

  Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na pověřence u správce: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Domnívá-li se soutěžící, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  7.4.

  Zpracovávaným osobním údajem soutěžících jsou údaje vyplněné v chatbotovi a údaje odeslané pro potřebu odevzdání výhry.

  7.5.

  Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou údaje v rozsahu běžných údajů – jméno, příjmení, platná korespondenční adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

  7.6.

  Osobní údaje se zpracovávají k evidenci soutěžících za účelem účasti na soutěži a její vyhodnocení, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 1 rok od jejich poskytnutí. V případě, že se účastník stane výhercem, budou jeho jméno a příjmení zveřejněny a v nevyhnutném rozsahu budou jeho osobní údaje zpracovávány po dobu nutnou pro účely identifikace výherce pro účetní a daňové účely správce (v tomto případě odvolání souhlasu není možné, osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonů, zejména: z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

  7.7.

  Správce na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie, o které soutěžící požádá, je možné účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud soutěžící o informace požádá elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádá o jiný způsob. Při zpracování žádosti je povinnost správce prověřit totožnost. Žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech (při zohlednění zejména množství žádostí a jejich komplexnosti) je možné tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě o prodloužení lhůty a jeho původech bude správce informovat. Informace správce zásadně poskytuje bezplatně. Pokud by žádosti byly zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, může správce požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

  7.8.

  Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím mailu na info@prazdroj.cz. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a to, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, odvoláním souhlasu soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.

  7.9.

  Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

  7.10.

  Přejete-li si vědět více informací o zpracování osobních údajů a svých právech, navštivte prosím naši webovou stránku https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi.

 • Rozhodné právo

  8.1

  Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky.

  8.2

  Účastníci soutěže se mohou seznámit s oficiálními pravidly soutěže dotaznicek.eyadrink.cz.

  8.3

  Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněn nahlédnout do tohoto statutu u Organizátora soutěže.

  8.4

  Zapojením se do soutěže vyjadřují účastníci svůj souhlas řídit se oficiálními pravidly soutěže obsaženými v tomto statutu.

 • V Praze dne 10. 06. 2022

  Plzeňský Prazdroj, a. s.